Od 25.6. do 4.7.2024 čerpáme dovolenku

Podmienky E-shop | Keramické centrum

V košíku máte
Prázdny košík

Podmienky E-shop

Predajné a dodacie podmienky SVING SK, spol. s r.o.

I. Všeobecne

1.1. Pre zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou SVING SK s.r.o. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim platia výlučne tieto predajné a dodacie podmienky. Rozdielne alebo zmenené podmienky platia len v prípade, ak budú predávajúcim písomne potvrdené.

1.2. Vzťahy neupravené týmito podmienkami a zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom, ak je kupujúcim právnická osoba alebo iný podnikateľ a občianskym zákonníkom, ak je kupujúcim fyzická osoba.

1.3. Váhy, farebné reprodukcie, modely, farebné listy v prospektoch, výkresy a vzory sú, pokiaľ nie je prerokované nič iné, smerodajné len približne. Na svoje podklady si predávajúci vyhradzuje vlastnícke aj autorské právo.

1.4. Všetky údaje uvedené v objednávke sú záväzné pre predávajúceho i kupujúceho v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na základe potvrdenej objednávky.

1.5. Pokiaľ kupujúci z dôvodov predávajúcim nezavinených nedodrží úplne alebo čiastočne zmluvu, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody v preukázanej výške.

1.6. Predávajúci má právo pozastaviť realizáciu riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek dôsledkov pre predávajúceho, ak sa preukáže, že kupujúci je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich dodávok podľa vystavených faktúr, alebo inak porušil zmluvné a platobné povinnosti obsiahnuté v zmluve alebo faktúre. V tomto prípade vzniká právo predávajúceho účtovať kupujúcemu skladné. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúr dlhšou ako 14 dní od okamihu splatnosti, zanikajú akejkoľvek zmluvné povinnosti ku kupujúcemu, vrátane nárokov na ďalšie dodávky. Nezaniká tým však právo predávajúceho na zmluvné a zákonné dôsledky a sankcie.

II. Kúpna cena

2.1. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na štandardné balenie a naloženie výrobkov na prepravný prostriedok. V kúpnej cene výrobkov nie sú zahrnuté palety a doprava výrobkov na miesto určenia, ak nie je v zmluve uvedené inak. Predávajúci dodáva tovar v paketoch, ktoré je možné naložiť na drevenú paletu o rozmere 80 x 120 (EUR alebo DB apod) kupujúceho. V prípade, že kupujúci nebude mať vlastné palety k dispozícii, predávajúci zapožičia paletu za podmienok uvedených v platnom cenníku. Ich cenu zahrnie predávajúci do faktúry za dodaný tovar.

2.2. Náklady na neštandardné balenie podľa priania kupujúceho nie sú v cene zahrnuté a budú účtované samostatne.

2.3. Dohody o cenách sú záväzné 3 mesiace. Ak je dodávka uskutočnená neskôr ako 3 mesiace po podpise zmluvy, je prípustné cenové zvýšenie s prihliadnutím na prípadné zväčšenie nákladov alebo zmeny v cenníkoch.

III. Platobné podmienky

3.1. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia všeobecné platobné podmienky uvedené ďalej pod bodmi 3.2. Týchto predajných a dodacích podmienok.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne uvedenom na faktúre (daňovom doklade). Predávajúci má právo vystavovať, aj po splnení neúplnej dodávky, faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je splatnosť všetkých faktúr (daňových dokladov) vystavovaných predávajúcim 14 dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia, tj. dodanie tovaru. V daňovom doklade budú zúčtované prípadné zaplatené zálohy. Zálohové faktúry a faktúry (daňové doklady) budú vystavované a hradené tak, aby pred uskutočnením poslednej časti dodávky bola celá dodávka uhradená. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry (daňového dokladu), zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy a bez akýchkoľvek ďalších nárokov súhlasí so zastavením dodávok ďalšieho tovaru. Súhlasí a zaväzuje sa niesť následky z pozastavenia dodávok tovaru.

IV. Termín plnenia

4.1. Termín plnenia je stanovený v zmluve. V tomto termíne sa predávajúci zaväzuje tovar dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje ho prijať.

4.2. Začiatok plnenia začína plynúť až odo dňa zaplatenia zálohy podľa č. l.3.1., prípadne od splnenia ostatných dohodnutých platobných podmienok. Rozhodujúcim pre začiatok plnenia je deň pripísania dohodnutej čiastky na účet predávajúceho.

4.3. Dodacia povinnosť zaniká, ak nie je dohodnuté inak, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou zálohy alebo čiastkovej faktúry. V tomto prípade zaniká dodacia povinnosť v rozsahu neuhradenej časti dodávky a zaniká nárok kupujúceho na zľavy z ceny tovaru, ak boli dohodnuté.

4.4. V prípade meškania dodávky má kupujúci právo stanoviť dodatočnú lehotu v trvaní 3 týždňov. Ak predávajúci túto lehotu nesplní, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Vyhlásenie o odstúpení musí byť učinené neodkladne po uplynutí dodatočnej lehoty.

V. Dodanie tovaru

5.1. Dodávka alebo čiastočná dodávka sa považuje za splnenú okamžikom jej prevzatia kupujúcim alebo náhradným uskladnením po uplynutí 7 dňovej lehoty stanovenej na prevzatie vo výzve k odberu. Pri použití verejnej dopravy platí za splnenie okamih odovzdania tovaru verejnému prepravcovi.

5.2. Pokiaľ kupujúci neprevezme pripravený tovaru, je predávajúci oprávnený tovar na účet a riziko kupujúceho uskladniť a vyúčtovať mu jeho cenu vrátane vzniknutých nákladov.

5.3. Pri vlastnom odvoze sa kupujúci zaväzuje zabezpečiť odber a prebierky tovaru od predávajúceho v príslušnej prevádzkarni v lehote stanovenej vo výzve k odberu.

5.4. Pokiaľ kupujúci uplatní k odberu dopravcu, ten je povinný preukázať sa oprávnením tovar prevziať.

5.5. Pri odvoze zaisťovanom predávajúcim je záväzok splnený okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu.

Ak vykládku tovaru zabezpečí kupujúci, ak nie je v zmluve dohodnuté inak a personál na vlastné náklady.

5.6. Kupujúci sa zaväzuje uviesť presné dopravné dispozície pri podpise kúpnej zmluvy. Akékoľvek zmeny dopravných dispozícií musia byť vykonané písomne, najneskôr 3 pracovné dni pred odoslaním tovaru.

5.7. Dodávku tovaru je vo všetkých prípadoch povinný predávajúci oznámiť kupujúcemu najmenej 3 dni vopred, spôsobom uvedeným v zmluve (fax, e-mail, písomne).

5.9. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodací list alebo proforma faktúra so špecifikáciou výrobkov.

VI. Prechod rizík

6.1. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza okamžikom potvrdenia dodacieho listu, preberacieho protokolu alebo proforma faktúry každého čiastkového plnenia dodávky na kupujúceho jedným z týchto spôsobov:

a) pri vlastnom odbere prevzatím,

b) odovzdaním verejnému dopravcovi,

c) prevzatím od dopravcu, ktorého zabezpečí predávajúci.

6.2. Kupujúci je povinný dodaný tovar pri prebierke skontrolovať množstvo a zjavné vady. Zistené závady musí kupujúci vyznačiť do dodacieho listu.předávacího protokolu alebo proforma faktúry Podpisom niektorých z týchto dokumentov potvrdzuje kupujúci riadne prevzatie a dodanie tovaru vrátane úplnosti a kvality dodávky.

VII. Kvalita výrobkov - záruky

7.1. Predávajúci zaručuje kupujúcemu kvalitatívne parametre predpísané pre daný druh výrobku normami DIN a ČSN normami výrobcu v zmysle deklarovanej triedy.

7.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar podľa druhu výrobku, v zmysle technickej špecifikácie

7.3. Záruka je poskytovaná na výrobky, ktoré boli užívané podľa technických podmienok výrobcu. Tieto podmienky sú plne harmonizované s predpismi platnými v SR.

7.4. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar nemá právne vady.

VIII. Vady výrobkov - reklamácie

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má v čase, keď nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho.

8.2. Kupujúci pri uplatnení svojich práv vyplývajúcich zo zjavných vád tovaru sa zaväzuje postupovať takto:

a) pri odbere a prevzatí tovaru od predávajúceho je možné uplatniť zjavné vady písomne záznamom do dodacieho listu, preberacieho protokolu alebo proforma faktúry,

b) pri doprave zabezpečovanej predávajúcim alebo verejnou dopravou sa zaväzuje uplatniť reklamáciu písomnou formou do dodacieho listu, ak z dôvodov zjavných vád tovaru neprevezme. Ak tovar prevezme a uplatňuje zjavné vady, je povinný tovar ponechať v pôvodnom balení a bezprostredne uplatniť reklamáciu písomnou formou (faxom) u dodávateľa, najneskôr však do 48 hodín od doručenia dodávky. Ak nie sú zjavné vady uplatnené v týchto lehotách, tovar je riadne dodaný a bez zjavných vád.

8.3. Vady na výrobkoch, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní podľa bodu 8.2. týchto podmienok vplyvom balenia výrobkov a z hľadiska jednotlivých kusov, majú charakter vady zjavné, nesmie byť ďalej spracovávané a musia byť ponechané v stave zaisťujúcom preukazánia pôvodu tovaru. Najmä štítok označujúci výrobok, jeho kvalitu a dátumu výroby. Predávajúci nenesie akékoľvek dôsledky vyplývajúce zo spracovaním takýchto výrobkov. Takéto vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne pri zistení a to akýmkoľvek spôsobom. Vždy však je povinný uplatnenie reklamácie písomne potvrdiť do 48 hodín po zistení.

8.4. Pri zistení skrytých a ostatných vád výrobkov je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu výskyt týchto chýb bezodkladne písomne s uvedením charakteru vady, ponechať výrobok v stave a konštrukcii, kde vadu zistil do prehliadky predávajúceho. Predávajúci je povinný dostaviť sa na riešenie týchto nedostatkov bezodkladne a to v dohodnutom termíne po obdržaní písomného vyrozumenia a dokladu o pôvode. V prípade iného postupu právo na uplatnenie zodpovednosti z vád zaniká.

8.5. Chybný tovar v zmysle bodu 8.5. týchto podmienok predávajúci vymení na svoj náklad. Táto povinnosť platí, ak je chybný tovar k určenému účelu technicky či komerčne nepoužiteľný. Kupujúci je povinný pristúpiť na zľavu z ceny, ak je možné tovar užiť a výmena tovaru by prevýšila zľavu z ceny.

8.6. Pri neoprávnených reklamáciách má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu vzniknuté náklady v plnej výške.

8.7. Reklamácie výrobkov nedávajú právo kupujúcemu neplniť platobné podmienky, ku ktorým sa zaviazal.

8.8. Predávajúci neručí za vady vzniknuté v dôsledku nepredpísaného alebo neprimeraného použitia výrobku, neodbornej manipulácie, montáže a na vady spôsobené kupujúcemu treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné odlišnosti v odtieni povrchovej farebnosti dodaného tovaru, najmä u dodávok s dlhšou časovou realizáciou.

IX. Výhrady vlastníckeho práva

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Pri platení šekom (zmenkou) platí výhrada vlastníckeho práva po pripísaní súm na účet predávajúceho.

9.2. Kupujúci nesmie použiť neuhradené tovaru na plnenie svojich záväzkov voči tretej strane, dávať ho do zástavy alebo ním poskytovať akékoľvek záruky, len v prípade, že by k tomu dal predávajúci písomný súhlas.

X. Ďalšie dojednania

10.1. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu vždy oznámiť, či sú nakupované výrobky a tovar určené pre trh v zahraničí alebo takýto predaj môže nastať v dôsledku obchodnej činnosti kupujúceho. Ak tak neurobí, má sa za to, že sú výrobky určené výhradne pre trh v Českej republike a Slovenské republike. Ak sa preukáže, že táto povinnosť bola kupujúcim porušená, kupujúci súhlasí s dodatočným doplatením ceny výrobku pre export. Zároveň tým vzniká právo predávajúceho ihneď a bez následkov pozastaviť platnosť uzatvorených zmluvných záväzkov až do doby uzatvorenia nových vzájomných vzťahov.

10.2. Všetky zmeny a doplnky týchto dodacích podmienok môžu byť vykonané v konkrétnom prípade len písomne. Pre tento prípad platí, že prednosť má písomná modifikácia podmienok.SVING SK spol. s.r.o.

Nimnická cesta 1032
02001 Púchov

IČO: 36299227
IČ DPH: SK2020109707

Predaj: 0905 877 768
Objednávky: +421 424 710 589
Email: objednavky@sving.sk

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS